Agenda jaarvergadering 2022

Algemene jaarvergadering van 2022

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 6 april aanvang 20.00 uur.

Concept agenda Jaarvergadering 2022

 1. Opening:
 2. Mededelingen en ingekomen stukken:
  • Afmeldingen:
 3. Verslag jaarvergadering 6 februari 2020:
  • Jaarverslag van de secretaris 2020.
 4. Financiën:
  • Overzicht inkomsten en uitgaven boekjaar 2020.
 5. Verslag kascommissie 2020:
  • Benoemen leden kascommissie 2022.
 6. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend: Wiel Zinzen.
 7. Programma en activiteiten 2022:
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.